สามารถสั่งตัดสูทหรือเสื้อขนาดใหญ่พิเศษได้หรือไม่

สามารถสั่งต้ดสูทหรือเสื้อขนาดใหญ่พิเศษได้